Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent samt 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse.
– Bestyrelsen foreslår oprettelse af en OK jolleafdeling

6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse samt fastsættelse af kontingent.

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår ændring af §5A, som følger:
1. Klubben råder over en række jollepladser ved klubbens jolleområde. Disse kan udlånes til klubbens aktive jollesejlere efter forudgående aftale med enten pladsformanden eller bestyrelsen.
2. Joller på jollepladsen forsynes med et klubmærke.

8. Valg af formand, lige årstal.

9. Valg af kasserer, ulige årstal.,
– Ebba modtager genvalg.

10. Valg af de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 i lige og 2 i ulige årstal.
– Danni ønsker at trække sig (1 år)
– Hauke modtager ikke genvalg (2 år)
– Mads modtager ikke genvalg (2 år)
Bestyrelsen forslår følgende
Niels Bertelsen
Klaus Mortensen
Torben Ørgård

11. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen.
– Tim ønsker at trække sig
– Michala modtager genvalg
– Sine modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår
Vicky Ralkov

12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

13. Eventuelt.