Dagsorden til generalforsamling

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i KJS torsdag den. 24. marts 2022. kl. 18.00

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent samt 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse.

6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag:

A. Forslag om opsætning af gennemstrømsvandvarmer under køkkenvasken

B. Skal klubben anskaffe et Smart TV og en TV licens?

C. Forslag om justerede regler for leje af klubhus.
• I sejlersæsonen fra april til og med september måned kan klubhuset bookes to måneder før arrangementet skal finde sted, mod nu en måned før.
• Ved fest i sommerperioden skal musik være dæmpet, hvis døre og vinduer står åbne.

D. I dag bliver klubbens tilskud som folkeoplysende forening modregnet lejeindtægten ved leje af klubhus. Hvis vi vælger at stoppe som folkeoplysende forening, kan indtægterne måske være højere end det tilskud klubben modtager og spare os for en masse arbejde.

E. Forslag til ændring af vedtægterne i §5a.
JollepladsKlubben råder over en række jollepladser ved klubbens jolleområde. Disse udlånes til klubbens medlemmer.
• Jollerne forsynes med et klubmærke på bagenden.
• Vilkår og procedurer fremgår af klubbens hjemmeside.

8. Valg af formand, lige årstal – Carsten modtager genvalg

9. Valg af kasserer, ulige årstal – Ebba ikke på valg i år.

10. Valg af de øvrige 3 bestyrelse medlemmer, 1 i lige og 2 i ulige årstal.
• Tim ønsker at træde ud. Bestyrelsen indstiller Danni
• Hauke er på er på valg, og modtager genvalg.

11. Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen.
• Sine Hallum modtager genvalg
• Tim modtager valg

12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.

13. Eventuelt