Generalforsamling i Køge Sejlklub

Køge Sejlklub afholder generalforsamling mandag den 29. juni 2020 kl 20 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne, kom og vær med til en aften, hvor vi både ser tilbage på året der gik og fremad mod hvad 2020 kan byde på.

Generalforsamlingen afholdes under de retningslinjer, som er udstukket af DS.

Klubben er vært ved en kop kaffe/the eller en sodavand/øl.

Årsregnskabet 2019 kan ses herunder:

Agenda
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent samt 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år ved formanden.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse.
6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse samt fastsættelse af
kontingent.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag8. Valg af formand, lige årstal.
9. Valg af kasserer, ulige årstal.
10.Valg af de øvrige 3 bestyrelse medlemmer, 1 i lige og 2 i ulige årstal. 11.Valg af op til 3 suppleanter til bestyrelsen.
12.Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
13.Eventuelt.

Mvh Bestyrelsen