Indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 28. februar

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset med følgende dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent samt 2 stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne årved formanden.
4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5. Forelæggelse af udvalg til godkendelse.
6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
8. Valg af formand,lige årstal.
9. Valgaf kasserer,uligeårstal.
10. Valg af de øvrige 3 bestyrelse medlemmer,1 ilige og 2 i ulige årstal.
11. Valg af op til 3suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant.
13. Eventuelt.