Licens/Målebrev og klubmåler

Klubmåler
Køge Sejlklubs måler af kølbåde er Steen Knapp, e-mail: sk@koegehavn.dk

KAPSEJLADSLICENS.

Kapsejladslicensen giver ret til at deltage i kapsejladser afviklet efter kapsejladsreglerne, i det år der er betalt for.
Skal du sejle kapsejlads i år, kan du nu betale for fornyelse af kapsejladslicens (DH målebrev til kølbåde og klassebevis til éntypekølbåde).
Ved betaling af kapsejladslicens vil ny kapsejladsregelbog blive fremsendt med posten.
Husk at kapsejladslicensen gælder kun for ejerskabet som det er udstedt til.
Hvis du ikke ønsker at deltage i kapsejlads behøves ingen kapsejladslicens, og du skal intet foretage dig.

BETALING AF KAPSEJLADSLICENS

Der er 2 måder, hvorpå du kan betale din kapsejladslicens.

 • Via websejler.dk. Betaling kan ske med dankort eller med int. betalingskort.
  Betaling via websejler.dk sker ved, at du logger dig på websejler.dk.
  1. Log på med e-mailadresse og det tilsendte password (se hvordan i vejledning nedenfor),
  2. Klik på faneblad ”Dine sider” og vælg ”Mig” og følg derefter beskrivelsen på siden.
  Betaling via websejler.dk medfører, at DH målebrevet/klassebeviset er gyldigt umiddelbart efter betaling.
 • Via bankoverførelse til konto 4440 11065821.
  Husk at mærke betalingen med bådens cert.nr. som du finder på websejler.dk.
  Betaling via bankoverførelse har en længere ekspeditionstid – udstedelse af DH målebrevet/klassebeviset påbegyndes ikke før betalingen er registreret hos Dansk Sejunion.

Når kapsejladslicensen er betalt bliver DH målebrevet/klassebeviset gyldigt og vises som et ”certifikat” på websejler.dk. Kapsejladslicensen vil være gældende til udgangen af det pågældende år.

Læs om hvad er nyt i DH fra 2013 på http://websejler.dk/da/dh2013. DH reglen kan findes på http://dh.websejler.dk

Hvis du har fået nye sejl, skal du huske, at dette skal indberettes af din måler/sejlmager. Når indberetningen er modtaget, vil ændringer blive registreret. Rettelse af måledata er gratis.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så send en e-mail til websejler@sejlsport.dk

Husk, at det er dit ansvar, at båden er i overensstemmelse med DH målebrev/klassebevis. Såfremt dette ikke er tilfældet, er det din pligt at meddele dette til Dansk Sejlunion.

Med venlig hilsen
Websejler / Dansk Sejlunion


LOG PÅ WEBSEJLER

Sådan får du et password
 1. Gå ind på Websejler.dk og klik på ’Log på’
 2. Her indtastes e-mailadressen (den som er registreret ovenfor) – klik herefter på knappen i punkt 2 ”Forny mit password”.
  Password sendes herefter til din e-mailadresse.
Sådan får du adgang til Websejler – log på
Når din e-mailadresse og password er registreret på Websejler.dk, skal du gøre følgende:
 1. Gå ind på Websejler.dk og klik på ’Log på’
 2. Her indtastes e-mailadressen og dit password – klik på ”Log på” ved siden af.
  Herefter er du er logget på.

 

Fra 2011 indførrer Dansk Sejlunion
en årligt Kapsejladslicens !!!


På baggrund af bådens klassebevis eller DH målebrev udstedes fremover et dokument som bevis på man har betalt sin kapsejladslicens.
Alle bådejere som tidligere har haft et klassebevis eller målebrev får tilsendt en TastSelvKode samt en vejledning.
TastSelvKoden benyttes på hjemmesiden http://websejler.dk til at registrere sig med en e-mail adresse og efterfølgende rekvirere et password.
Hvis man ikke har modtaget en TastSelvKode kan man via hjemmesiden oprette sig som ny bruger.
Med et password kan man logge på hjemmesiden og se sine ejer- og båddata.
Et password kan efterfølgende ikke ændres til noget man evt. bedre kan huske.
Har man glemt sit password, kan man altid rekvirere et via den registrerede e-mail adresse.
Først når man i Dansk Sejlunion har registreret betalingen kan man hente sit gyldige dokument som bevis på man har betalt sin licens.
Fremover vil man ikke få tilsendt klassebevis eller målebrev. Disse data er dog stadig tilgængelige via http://websejler.dk

DH-reglen INFO.

Fra 2013 gælder følgende ændringer:

Vindmodstandsmodellerne for skrog og besætning er justeret nedad så alle både sejler lidt hurtigere på kryds.

Sejlarealet på læns for et spilet forsejl er ændret i alle vindstyrker så effektiviteten af forsejlet er øget.

Breddemål, JHW, på forsejl som ikke er målt vil nu blive straffet så det fremover beregnes til 0,6 * LP målet i stedet for 0,5 * LP.

Bmax (med fenderliste) skal måles hvor skrogets bredde er størst uden fenderlisten medtages.

Fejl i definitionen af forsejl og spiler og RRS 54.

RRS 50.4 gælder ikke for DH og klassebåde.

Forsejlets halvbredde (JHW) (ERS G.7.5) må ikke være større end 60 % af forligsperpendikulæren (LP) (ERS G.7.11) og trekvartbredden (JTQW) (ERS G.7.6) ikke større end 40 % af forligsperpendikulæren (LP) (ERS G.7.11).

Den symmetriske og asymmetriske spilers halvbredde (SMG, SMGA), målt som en spiler (ERS G.7.5) skal være mindst 65 % af underligslængden (SF, SFA) (ERS G.7.1).

I 2011 blev følgende indført:

Da beregningen fra 2011 ændres med hensyn til brug af spiler og gennaker er det vigtigt at målene ISP, SPL og TPS er målt og påført måleberevet.
Hvis disse skal måles skal de tages med masten sat.

Ligeledes skal kølfaktor og kølkorde være målt på din båd.
Hvis disse skal måles skal båden være på land.

Nogle har fået besked på at nogle skrogmål skal kontrolleres.
Disse mål skal tages med båden i vandet.

Ikke alle er berørt af de ændrede regler da målene hidtil har været gældende men ikke altid været målt. Fremover skal de være målt.

De berørte bådejere vil modtage et brev direkte fra Dansk Sejlunion. !!

Hvis man har fået besked om at der skal tages mål på ens båd skal man straks kontakte klubbens måler.

Man kan ikke få udstedt kapsejladslicens før målene er taget !!!

Spiler – genakker:
Med den nye spiler og gennaker beregning er det som beskrevet vigtigt, at både, der enten fører alm. spiler eller gennaker, har de korrekte måledata registreret. Nogle både har i dag data, som ikke er målt / oplyst.

Det drejer sig om:
ISP, spilerfaldets højde over springlinien, der som default kan være sat til 0,75*P.
SPL, spilerstagens længde.
TPS, afstanden fra masten til gennakerhalsens fastgørelsespunkt ved stævn eller på
bovspryd, der kan være sat til 0,00 (nul)

Fremover er følgende gældende for spiler og genakker:

Når båden fører alm. spiler, skal rigmålene ISP og SPL være registreret.

Når båden fører gennaker, skal rigmålene ISP, SPL og evt. TPS være registreret.

Hvis gennakeren – som det eneste spiler sejl – udelukkende føres fra stævn eller bovspryd, skal TPS registreres. Ellers vil SPL blive brugt i beregningen af gennakeren som om den føres til luv på stage uden at medføre et ’bedre’ handicap for båden.

Da den korrekte spiler og gennaker beregning er betinget af, at målene er i orden, bedes bådejere i egen interesse kontakte klubmåleren for at få målt ISP, SPL og evt. TPS. Målene kan kun tages med masten sat på båden.

Først når måleren har indberettet ISP, SPL og TPS til Dansk Sejlunion, kan målebrevet udstedes. ISP vil indtil, det er målt, blive sat til 0,00 (nul), hvis det har været sat til default, 0,75*P. (P=afstanden mellem målemærker på masten)

Fremover er følgende gældende for kølen:
DH2011 medtager bådens afdrift i beregningen. Derfor skal følgende være målt på din båd. Hvis dette ikke har været tilfældet har båden muligvis fåe tildelt nogle værdier.
Det drejer sig om:
Kølkorden – KC, som er et mål taget på kølen.
Kølfaktoren – KF, som er et udtryk for hvordan kølen er udformet.
Disse har hidtil indgået i beregningen og skal ikke måles hvis de tidligere er indberettet.

Kølkorden og kølfaktoren kan kun måles, mens båden står på land, så derfor er vinter/forår netop det rette tidspunkt.

De berørte bådejere vil modtage et brev direkte fra Dansk Sejlunion.

Målerbrev / klassebevis.

For at kunne deltage kapsejlads skal båden have et målebrev eller et klassebevis (klassebåde). På baggrund af disse, og når man har betalt licensafgift til Dansk Sejlunion, udsteder de et bevis på at man må sejle kapsejlads.

Har båden ikke et målebrev/klassebevis og efterfølgende betalt licens, kan den ikke kapsejle i følge kapsejladsreglerne.

For at kunne kapsejle skal ejeren være medlem af en sejlklub under Dansk Sejlunion.

Klassebåde er tilknyttet en specialklub, som sammen med Dansk Sejlunion afgører om båden kan få udstedt et klassebevis.

Alle kølbåde, som ønsker at kapsejle, samt klassebåde, som ikke kan godkendes ifm en klasses klasseregler, kan få udstedt et målebrev.

Man kan få et målerbrev eller klassebevis til sin båd ved at henvende sig til klubbens måler (se under udvalg), han kan undersøge om båden tidligere har haft et klassebevis eller et målebrev. (Dette kan man evt. selv undersøge på www.websejler.dk .

Hvis båden tidligere har haft et målebrev eller klassebevis, kan man gennem måleren foretage et ejerskifte eller via Dansk Sejlunion ved at angive ny ejers navn, adresse, telefon, e-mail adresse, hvilken sejlklub man er medlem af og bådens evt. nye navn.

Sejlklubbens måler kontrollerer at båden og tilhørende sejl overholder de mål, som er oplyst i målebrevet eller for klassebåde i klassens regler.
Desuden skal alle sejl have Dansk Sejlunions blå knap isat, denne knap kan isættes af måleren eller af en sejlmager.

Hvis båden aldrig har været målt, skal man bede måleren om, at måle båden. Det drejer sig om måling af skrog, rig og sejl. På baggrund af målingen vil der kunne udstedes et målebrev eller et klassebevis. Hvis bådtypen ikke er udbredt i Danmark kan en komplet måling og vejning komme på tale.
Under en komplet måling og når båden skal vejes skal båden være i målekondition. Kontakt klubbens måler herom.

Udgifter ved vejning (kran osv.), måling eller isætning af blå knap afholdes af bådejeren. Sejlklubbens måler kan rekvirere vægt hos Dansk Sejlunion hvis båden skal vejes.

Hvis sejlmageren isætter blå knap i et nyt sejl, skal denne indberette målene til Dansk Sejlunion. På baggrund af denne eller en klubmålers indberetning kan det være der bliver udstedt et nyt bevis. Når man har betalt sit licens er rettelser til bådens mål hos Dansk Sejlunion i løbet af året gratis.

Husk hvis du vil sejle kapsejlads:
Der skal være blå knap i alle de sejl, man benytter til kapsejlads.
Et målebrev eller et klassebevis skal altid udstedes til ejeren og kræver ved ejerskifte betaling af license.

Køge Sejlklubs DH-måler er Steen Knapp e-mail: sk@koegehavn.dk